Tien jaar kijkend naar deze wereld waarvan ik zelf ook een deel ben. Kijkend naar ons mensen als geïsoleerde dieren, zwervend op een eenzame, enige, leefbare planeet rondom een ster, in dit oneindige universum. Met verbazing kijk ik naar die dieren, die hun uiterste best doen om dit paradijs continue in een hel te veranderen.

Tien jaar van mijn leven kijk ik met stijgende verbazing en ergernis naar die mens, die vaak leeft in landen met een vorm van een dictatuur. Ik zie en lees dat ons democratisch voorbeeld, de USA langzaam afglijdt naar een dictatoriaal regiem. Dat dit afglijden al lang gaande is. Dat afglijden van de USA zal door landen met een instabiele politieke infrastructuur en grote mate van corruptie, gevolgd kunnen worden.

Tien jaar van mijn leven. Vóórdat die tienjarige periode intrad, was ik ervan overtuigd, in mijn naïviteit, dat deze wereld zich langzaam zou gaan bewegen in de goede richting. Met het woord goede, doel ik op: eerlijker verdeling van de rijkdommen van deze aarde. Voor iedere aardbewoner een goede medische zorg. Voor iedere aardebewoner gelijke kansen. Alle respect voor gelijkheid en gelijke behandeling van vrouwen. Een heldere en duidelijke erkenning dat de vrouw de hoeksteen is van onze samenleving. Dat dictaturen geen bestaansrecht meer zouden hebben. Dat er geen oorlogen en geen kunstmatige grenzen meer zouden zijn. Geen nucleaire dreiging meer, etc.etc.

Wij, de mens, zitten in een nieuwe overgangsfase. Door de snelle en ingrijpende en veranderde invloed van snelle technologische ontwikkelingen zullen de maatschappelijke verhoudingen op scherp worden gesteld. Door de druk van die ontwikkelingen zal de werking van de huidige infrastructuur, zowel de fysieke als de virtuele, snel moeten worden aangepast. De snelheid waarmee dat alles verandert verloopt chaotisch door het gebrek aan visie en de durf om de daarvoor benodigde besluiten te gaan nemen. Er is ook geen strategisch pad uitgezet, waarlangs die veranderingen zullen gaan plaats vinden. Een beleid baseren op ad-hoc invallen en ideeën zal nooit tot de juiste of verwachte resultaten leiden.

De politiek is onwillig en ook onkundig door met chaotisch beleid de achterban voor zich te blijven winnen. Nog niet eens genoemd de enorme invloed van lobbyisten op die politieke besluitvorming. Al die crisissituaties waarin wij de afgelopen tien, twintig, jaar zijn beland worden gekenmerkt door besluiteloosheid en gebrek aan durf.

De koopkracht is door de huidige inflatie hard achteruitgegaan. De toename van de armoede wordt mede veroorzaakt door achterblijvende loonstijging. Ook de sterk stijgende kosten van energie speelt een rol. Iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Met andere woorden: bestaanszekerheid is een zo basale menselijke behoefte, dat daarin voor een democratische overheid een belangrijke rol is weggelegd!

De maatschappelijke processen op lange termijn, zoals segregatie, overbevolking, economische recessie enz. kunnen het rechtsextremisme verder in de hand werken. En zich mogelijk gaan nestelen in het aanwezige politieke spectrum. Die trend heeft zich al enige tijd ingezet en bevindt zich nu al in een ver gevorderd stadium. De toekomstige politieke ontwikkelingen, zoals die zich nu aan het aftekenen zijn, zullen die trend alleen maar voortzetten. De technologische ontwikkelingen, geleid door kunstmatige intelligentie en robotica, zullen dan onder invloed komen te staan van dat rechtsextremisme. Zie “Foreign Affairs”:

Spirals of Delusion

 

How AI Distorts Decision-Making and Makes Dictators More Dangerous

By Henry Farrell, Abraham Newman, and Jeremy Wallace

En dreigen te worden misbruikt om de macht van het rechtsextremisme verder te consolideren. China is daar onder andere al ver mee gevorderd. Zie : How China Uses Artificial Intelligence to Control Society | ISPI (ispionline.it)

 Vrijheid van meningsuiting zal dan worden onderdrukt en onmogelijk worden gemaakt. 1984 wordt een dreigende spot aan de horizon van die politieke ontwikkelingen. De vrijheid van het individu zal geheel worden weggenomen.

De controle wordt dan mogelijk tot voorbij de voordeur. Het weigeren van die technologische implementatie wordt dan gezien als een verzetsdaad, die dan zal worden bestraft met het verminderen van de bewegingsvrijheid of zelfs vrijheidsstraffen. Of opsluiting in heropvoedingskampen.

De menselijke maat zal volledig worden uitgewist en ondergeschikt worden gemaakt aan de willekeur van de dictatuur.

Daarom moeten wij ons daartegen met hand en tand verzetten. Wij zullen steeds alert moeten zijn dat segregatie, overbevolking, economische recessie en armoede zich niet verder zal uitbreiden. De politiek zal zich nu moeten gaan profileren als een betrouwbare sociale partner en de maatschappelijk onrust moeten wegnemen. Onder andere op al die gebieden waar de politiek het liet afweten.

Wij hebben geen tijd meer om af te wachten!! Al deze problemen lossen zich niet vanzelf op!

 

Amsterdam, 1 september 2022

 

MARK POL.