Algemeen

 

Prijs van iets zou mede bepaald kunnen worden door de economische schaarste. Dat zou betekenen dat als het aantal ouderen groeit, die niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, de prijs juist zou dalen.

Wat betekent het verder als een groot deel van de Nederlandse bevolking het vijf en zestigste levensjaar gaat bereiken of bereikt heeft? Voor de Prijs van Grijs is een belangrijke voorwaarde het leven dat voor het 65-ste levensjaar is geleefd.

Heeft die ouder wordende mens altijd een goede gezondheidszorg mogen ontvangen, de werkgever goed heeft gezorgd voor die ouder wordende werknemer etc. etc..

Het aantal parameters die bepalen hoe een mens zijn of haar 65-ste levensjaar bereikt is zeer groot. Het komt in alle gevallen neer op kwaliteit.

Net zoals de kwaliteit van groente of fruit mede wordt bepaald door de wijze van kweken en verzorgen, geldt dat ook voor een levend wezen zoals de mens.

 

Inleiding

 

De vraag waarop een antwoord wordt verwacht : Prijs van Grijs, klinkt nogal economisch. Het antwoord dat wordt verwacht zou een economisch gericht antwoord moeten zijn. Het antwoord kan echter ook filosofisch, technisch of humaan kunnen zijn. Wat voor antwoord er ook wordt bedacht, uiteindelijk worden wij allen geconfronteerd met dat antwoord.

Dus het eerste antwoord zou kunnen zijn : er is niet een antwoord te geven, maar een reeks van antwoorden, die elkaar moeten aanvullen en misschien integraal in staat zijn om dat “probleem”  van de Prijs van Grijs te kunnen helpen verkleinen.

De ouder wordende mens wordt geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen die hij deels wel en deels niet kan beïnvloeden. Ten eerste de ontwikkelingen in zijn ouder wordend lichaam. De geschiedenis van dat lichaam wordt mede bepaald door de wijze waarop het in staat was op ziekten en verwondingen te reageren en hoe het wordt behandeld door middel van bijvoorbeeld rust, eet en drinkgewoonten en sport. Ten tweede de ontwikkeling van de hersenen en het vermogen  te willen of kunnen studeren samen met het blijven volgen van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

Dat samen bepaalt niet alleen de kwaliteit van Grijs. In deze inleiding kies ik voor de variant de Kwaliteit van Grijs in plaats van de Prijs van Grijs.

 

De Kwaliteit van Grijs

 

Inleiding

 

Kwaliteit is meestal iets dat (mede) bepaald wordt door de omgeving van een object, in dit geval een levend mens in het eind stadium van een werkend leven. Het zou te eenvoudig zijn om te zeggen dat als de kwaliteit maar goed is, de Prijs van Grijs zal dalen. Er zullen daarvoor eerst een aantal randvoorwaarden voor geschapen moeten worden wil het voorgestelde concept kunnen overgaan in een werkend geheel.

Zoals in het algemeen al is betoogd, zijn  die randvoorwaarden nogal divers en is de maatschappij en samenleving medeverantwoordelijk voor de invulling daarvan. Dat betekent dat lange termijn denken in de plaats zal moeten treden van het op korte termijn politiek of maatschappelijk willen scoren.

Mensen die in 2015 vijf en zestig of ouder zijn, zijn in of voor 1950 geboren en worden geconfronteerd met een sterk aan verandering onderhevige samenleving, waarin de technologie steeds sterker het landschap zal bepalen van die samenleving.

De Kwaliteit van Grijs in 2015 wordt mede bepaald door de wijze waarop die mensen worden voorbereidt op die toekomst en de bijdrage die zij daaraan zelf kunnen geven zonder al buitengesloten te worden voor of op het moment  van het bereiken van het 65-ste levensjaar. De Kwaliteit van Grijs wordt mede bepaald door de beleidsmakers in de landelijke politiek. Zij zijn randvoorwaarden scheppend voor de Kwaliteit van Grijs op de lange termijn. Dat zou kunnen betekenen dat als de kwaliteit maar hoog genoeg is de uiteindelijke, momentane, Prijs laag zal zijn. Met andere woorden de Grijze mens is in staat, nu al, zichzelf tot aan zijn (natuurlijke) dood, te verzorgen en is daarbij ook geestelijk en lichamelijk in staat om nog midden in de samenleving te staan.

De infrastructuur van die samenleving moet dan ook de mogelijkheden scheppen om de Grijze mens daaraan ook metterdaad te laten deelnemen.

 

Prijs van Grijs op de korte termijn

 

Inleiding

 

De medische-technologie heeft zich al aardig ontwikkeld in een richting waardoor het mogelijk is de levensverwachting van de ouder wordende mens te verhogen. Wij hebben door die ontwikkelingen, paradoxaal genoeg, zelf de Prijs van het huidige Grijs verhoogd.

 

Levensverlengende behandelingen

 

De balans tussen groen, veel jonge mensen in de kracht van hun leven en Grijs wordt beïnvloed door de aanwas van de eigen bevolking en het aantal mensen die sterven. Door te voorkomen dat er een Prijs voor Grijs moet worden betaald kan men de ouder wordende mens de levensverlengende medische behandelingen onthouden, doch dan glijd een dergelijke samenleving af naar een van een zeer inhumaan niveau, waarin geld, zwarte markt van medische behandelingen en uiteraard de criminaliteit een zeer grote rol zullen gaan spelen.

We zouden ook de aanwas van de bevolking groter kunnen laten worden zodat het aantal dat ouder wordt en sterft wordt overtroffen. Maar dan zal de omvang van de bevolking weer te groot kunnen gaan worden en dat brengt weer andere eigen problemen met zich mee.

Voor de korte termijn zullen de lichamelijke ongemakken van het ouder worden medisch-technisch moeten worden aangepakt, opdat wij nu eenmaal zitten met een kwaliteit ouderen, die onder relatief slechte omstandigheden en door onkunde in de medische wetenschap oud zijn geworden. Echter omdat de ouderen die dat overleefd hebben ook relatief sterk zijn, zij ook vrij oud zullen worden en hun stempel blijven drukken op samenstelling van de bevolking in het jaar 2015.

Aan een kant zal de maatschappelijke-infrastructuur van de samenleving verder moeten worden ingericht, ook voor de ouder wordende mens, aan de andere kant zal de samenleving er ook geestelijk op moeten worden voorbereidt. Door bijvoorbeeld voldoende voorzieningen te treffen zowel in het huis, rondom het huis en in de steden waarin zij wonen.

Met maatschappelijke-infrastructuur wordt hier ook bedoeld, te zorgen dat ouderen doorwerken zolang zij willen. De ouderen blijven stimuleren met opleiding en lichamelijk ontwikkeling, zolang zij dat willen en kunnen.

Stimuleren dat ouderen in de samenleving geïntegreerd blijven zonder dat een cultuur- of trendverandering hen daarvan zou kunnen uitsluiten.

Daarvoor geldt impliciet dat er een samenleving zal moeten ontstaan, ook als men dat niet wil, met een dusdanige mix, dat daarin de oudere Grijze mens vreedzaam zal kunnen coëxisteren.

Sluit ouderen niet op in aparte ruimten afgezonderd van de dagelijkse werkelijkheid, die daarin niet kan doordringen en “voedt” de samenleving op met het feit dat oud en Grijs worden even natuurlijk is als eten en slapen.

Door het geven van een goede voorlichting aan jongeren, die niet weten of beseffen wat het verouderingsproces precies inhoudt en wat dat voor consequenties heeft in de dagelijks samenleving. Zorg voor een goede medische behandeling, die er op is gericht de Grijze mens op de been te houden. Zorg er ook wettelijk voor dat de oudere mens niet als een kind wordt behandeld of als een oma of opa en dat zij alleen door leeftijd niet wordt gediscrimineerd. Operationaliseren van Artikel 1 van de Grondwet, waaraan echter niemand zich iets gelegen laat liggen.

 

Prijs van Grijs op de lange termijn

 

Inleiding

 

Op de lange termijn zal de Prijs van Grijs geen subject meer zijn van enige discussie. Op de lange termijn hebben medisch-technologische ontwikkelingen samen met de kennis van het verouderingsproces er voor gezorgd dat de Prijs van Grijs niet meer bestaat, Grijs is een commodity artikel geworden, zoals jong en groen dat nu is.

Kennis

De Grijze mens wordt een bron van kennis, die door vallen en opstaan getoetst is aan de praktijk van alle dag. Zijn misschien afgenomen lichamelijke vermogens zullen worden gecompenseerd door een lange termijn kennis waarin de trendbreuken zijn geconsolideerd en kunnen worden hergebruikt voor verdere ontwikkelingen.

Door het steeds blijven doorleren ontstaat er een geestelijke flexibiliteit, die in staat is snelle en onverwachte ontwikkelingen of veranderingen met grote eenvoud te blijven volgen en daarover zelfs te adviseren.

Naast kennis zullen ouderen steeds meer het geweten van de samenleving gaan vormen zoals dat in stammen te doen gebruikelijk was, een raad van wijze Grijze mannen en vrouwen.

Door het ontstaan van incomplete samenlevingen waaruit bepaalde ontwikkelings componenten, zoals oud worden, zijn weggedrukt zullen op den duur ten dode zijn opgeschreven.

Kennis dat alleen is geformaliseerd in netwerken en computers is onderhevig aan erosie.

De combinatie van de ouder wordende mens en technologie is mede een randvoorwaarde tot overleven zowel voor de samenleving als die ouder wordende mens zelf, die in bijvoorbeeld kennisclusters iedereen die dat wil advies kan geven.

De Grijze denkt, acteert en wordt daardoor geprikkeld.

 

Technologie

 

Als de technologie op de lange termijn in staat zal zijn een wisselwerking te laten ontstaan tussen de Grijze mens en zijn functioneren in de samenleving is dat dan een Prijs die wij zelf zullen betalen of bepalen ? Het moeilijke van technologie is niet alleen dat het zeer complex is,  maar ook zeer moeilijk is te voorspellen.

Interactie van technologie met de mens en dit geval de ouder wordende mens is een ontwikkeling die nog slechts op bescheiden schaal is begonnen. Het probleem dat wij nu denken te hebben zal door onder meer interactie tussen mens en technologie kunnen verdwijnen. Omdat interactie tussen mens en technologie een generiek probleem is in het heden en niet alleen de Grijze mens treft maar ook de jonge mens in zijn dagelijkse leven. Door echter daar nog meer accenten te leggen dan nu misschien gebeurd is, zal het functioneren voor de mens in het algemeen kwalitatief beter worden met daarin impliciet meegenomen de Grijzer wordende mens.

 

Ouder worden, een natuurlijk proces … ?

 

Inleiding

 

Alles bij elkaar genomen : integratie, stimulering zowel in de samenleving als door de kwaliteit van het leven zelf, door het inzetten en gebruiken van de kennis tot en met gebruik maken van (medische) technologie als ondersteuning, is de Grijze mens een onlosmakelijk deel van onze historie, heden en toekomst van de ontwikkelingen in onze samenleving.

 

Geborgenheid

 

Oud worden is een natuurlijk proces. Door het steeds beter worden van de kwaliteit van het leven in het algemeen is de kans dat de mens ouder en Grijzer wordt steeds groter en zullen er daarnaast steeds meer verschijnselen optreden die dat proces van steeds ouder worden gaan tegenwerken.

Dat komt mede door onze relatieve geborgenheid van de mens binnen de samenleving. Het natuurlijk proces van ouder worden en uiteindelijk sterven verword steeds meer tot een mechanisch iets.

De steeds sterker wordende neiging de natuurlijke sequentie af te breken en daarnaast de Grijzer wordende mens te verwijten dat hij door zijn ouder worden, lees groter worden van zijn afhankelijkheid en afnemende vitaliteit, een daardoor steeds groter wordende financiële druk uitoefent op de steeds kleiner wordende groep die dat moet opbrengen, is zowel onrechtvaardig als dom.

Ouder worden op de lange termijn wordt door invloed van de technologie en de medische-technologie daarbinnen steeds onnatuurlijker. Mede door het, ik zou bijna zeggen psychologisch-proces : projecteren van onszelf in die Grijzer wordende mens met daarbij het zoeken naar een levenselixer.

 

Ouder worden, een integratie proces ?

 

Inleiding

 

Als wij zouden doordenken over technologie en integratie zouden wij terechtkunnen komen op infrastructuur en maatschappelijke-infrastructuur. Richt de samenleving ook in via fysieke en virtuele wegen en door bouwkundige- en digitale-technologie.

( tekening krijg ik niet geplaatst :-))

 

Boom

Zet oud en jong als een familiestam bijeen zoals de ringen in een boom ( Zie figuur 1). De kern is oud en van daaruit kunnen jongere ringen zich ontwikkelen. Gezamenlijk laten zij de familieboom leven en groeien en behoudt de gezonde familieboom zijn flexibiliteit en taaiheid. Laat de familiestam niet uiteen vallen anders sterft de boom of breekt al bij een beetje wind. Als oud verhuist, verhuist jong mee. Daarvoor moeten steden planologisch ingericht worden en zet ook de digitale-technologie daarvoor in.

Actieve Grijze Wijze

Als wij toch ouder (willen) worden, zorg dan dat de samenleving daarop is voorbereidt en zich daarvoor heeft ingericht zonder het vormen van getto’s met Grijzen die bij voorbaat afgeschreven zijn zonder dat zij dat zelf willen. Politieke en sociaal-maatschappelijke wijsheid is slechts een klein deel van het totale proces dat moet leiden tot een actieve Grijze wijze die, voor zijn leeftijd, vitaal is en midden in het leven en de familiestam staat zowel letterlijk als figuurlijk !

Alle grijnzende zij gegroet, en wens u nog vele wijze jaren toe!! 

 

Reageer op dit bericht